Showing all 10 results

9016500 Mop Fibre (No.400) 350g

Qty: 12 Pcs x 5 Bks
 • Btg Kayu Skru Putih 48" 光身螺牙柄带勾-9016400
 • Batang Kayu Skru 木螺丝柄- 9016500
 • Tanpa Kayu 无包柄 - 9016600

909102600 368 Tolak Air Getah Wiper Professor

Qty: 24 Pcs x 1 Ctn
 • 6949 26650 2368
#Kayu Skru Colour 48'' - 909102500 #Kayu Skru Putih 45'' - 909102400

9003300 No.300 – 240g Mop Putih

 • 9003300 ‒ Batang Kayu 4ft
 • 9003400 ‒ Batang Kayu Skru Putih 48"
 • 9003500 ‒ Batang Kayu Skru
 • 9003600 ‒ Tanpa Kayu

9005300 No.500 – 400g Mop Putih

 • 9005300 ‒ Batang Kayu 4ft
 • 9005400 ‒ Batang Kayu Skru Putih 48"
 • 9005500 ‒ Batang Kayu Skru
 • 9005600 ‒  Tanpa Kayu

9014300 No.400 – 350g Mop Putih

 • 9014300 ‒ Batang Kayu 4ft
 • 9014400 ‒ Batang Kayu Skru Putih 48"
 • 9014500 ‒ Batang Kayu Skru
 • 9014600 ‒ Tanpa Kayu

9015300 No.600 – 450g

 • 9015300 ‒ Batang Kayu 4ft
 • 9015400 ‒ Batang Kayu Skru Putih 48"
 • 9015500 ‒ Batang Kayu Skru
 • 9015600 ‒ Tanpa Kayu

9002300 No.350 – 300g Colour Mop

 • 9002300 ‒ Batang Kayu 4ft
 • 9002400 ‒ Batang Kayu Skru Putih 48"
 • 9002500 ‒ Batang Kayu Skru
 • 9002600 ‒ Tanpa Kayu

9008600 塑胶推水扫 6128 Tolak Air Professor

Qty: 72 Pcs x 1 Ctn
 • Kayu Skru Color 48” - 9008500
 • Kayu Skru Putih 45” - 9008400